Công nghệ SKYWAY được định giá 400.867.433.000usd khi thương mại thành công ra ngoài thị trường.

– Công nghệ SKYWAY được định giá 400.867.433.000usd khi thương mại thành công ra ngoài thị trường.
– Công ty đã đăng ký các hoạt động kinh doanh dưới sự giám sát của Uỷ Ban Dịch Vụ Tài Chính BVI- SFC . BVI-SFC trực tiếp giám sát việc phát hành 400.867.433.000 phần của SKYWAY .

 


* Cơ cấu phát hành cổ phần như sau :
Nhóm các công ty SKYWAY được chia làm 3 công ty ,trong đó :
1. Công ty : Golbal Transport Investments( đăng ký tại BVI – SFC, số kinh doanh 1778122) . nắm giữ 66,67% tương đương 267.244.955.334 tỷ cổ phần . Đây là số cổ phần của cty nắm giữ , nắm quyền kiểm soát doanh nghiệp ! Số lượng Cổ Phần(CP) này không phát hành ra ngoài công chúng .
2. Công ty (A): Euroasian Rain SKYWAY Systems Holding limited( số đăng ký Kd 1872233 tại BVI – SFC) , nắm giữ 15% tương đương 60.130.114.950 tỷ CP!
3. Công ty(B): Euroasian Rain SKYWAY Systems Holding II limited ( số đăng ký Kd 1931596) , nắm giữ 18.33% tương đương CP 73.492.362.716 tỷ CP .
Và công ty xây dựng chính sách phát hành CP – Huy động vốn như sau :
Lấy 50% CP của công ty A và 50% CP của công ty B . Tổng cộng Sấp Sĩ: 66,7 tỷ Phát hành ra công chúng trước IPO . Còn lại 50% sẽ chào bán IPO khi công ty lên sàn.